Tư vấn hướng nghiệp

Một trong những hoạt động vô cùng quan trọng với mục đích chính là giúp cho em học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp chưa có được công việc phù hợp thì rất cần một trung tâm tư vấn hướng nghiệp để tìm kiếm được một ngành nghề phù hợp với năng lực của…